מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכבי טויוטה | Toyota Israel
  1. Owners
  2. Maintenance, Servicing, MOT
  3. information and equipment

מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכבי TOYOTA

בעל רישיון להפעלת מוסך/מוסך מומחה, מוסד לימוד או מעבדה מוסמכת לרכב, המעוניינים לקבל מידע וציוד הנדרש לשם טיפול ותחזוקה ברכבי TOYOTA מתבקשים לפנות בכתב לסמנכ"ל שירות, טכני וחלפים, מר אריה לייב, במייל cr@toyota.co.il ולציין בכותרת מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכבי TOYOTA.

על הבקשה לכלול פרטים מלאים של הפונה, אסמכתא על זהות הפונה (העתק רישיון מוסך או אישור על מוסד לימוד המוכר על ידי משרד הכלכלה והתעשייה) ואת המידע ו/או הציוד המבוקש. 

על פי החוק:

  • יוניון מוטורס רשאית לגבות תשלום סביר בגין השירות כאמור
  • לא תוטל אחריות על יוניון מוטורס לגבי השימוש שנעשה במידע שמסרה כאמור
  • אין באמור כדי לגרוע מזכות היוצרים לפי כל דין לגבי המידע והציוד, אם ישנה