נוריות אדומות המעידות על תקלה | Toyota
 1. Owners
 2. Parts & Accessories
 3. Indication lights error

נוריות חיווי

נדלקה לכם נורה בטויוטה שלכם ואתם לא מבינים מה צריך לעשות?
בעמוד הזה תוכלו לאתר את נורית החיווי ולראות האם צריך להגיע למרכז שירות מורשה טויוטה להמשך טיפול.נוריות אדומות המעידות על תקלה:
מחייבות עצירה באזור בטוח וטיפול מיידי בבעיה

 • נורית האזהרה של כריות האוויר מצביעה על תקלה ב:* מערכת כריות האוויר SRS* מערכת מותחני חגורות הבטיחות

 • נורית האזהרה מים במערכת הדלק מצביעה על הצורך לנקות את מסנן הסולר מטיפות מים שנאגרו בתחתית מסנן הסולר.

 • נורית האזהרה של מערכת הקירור מצביעה על טמפרטורת נוזל קירור גבוהה מדי ועל חימום המנוע.

 • נורית האזהרה של דלת פתוחה מצביעה על כך שאחת מדלתות הרכב לא סגורה כהלכה. יש לעצור בצד הדרך ולוודא כי כל הדלתות סגורות היטב.

 • היבהוב נורית האזהרה של ביקורת ההינע מצביע על תקלה במערכת ההנעה לארבעת הגלגלים.

 • נורית האזהרה הכללית מצביעה על לחץ שמן נמוך מדי או מנוע התחמם יתר על המידה.

 • נורית האזהרה של המצבר מצביעה על תקלה במערכת הטעינה של הרכב

 • נורית האזהרה של כרית האוויר מצביעה על כך ש 2 כריות האוויר במושב הנוסע שלצד הנהג (כרית פנים, כרית צד) מנוטרלות. יש לבטל את נטרול כריות האוויר.

 • נורית אזהרה למערכת הגה כוח חשמלית (זמזם אזהרה) מצביעה על תקלה במערכת ה- )EPS הגה כוח חשמלי).

 • נורית האזהרה של רצועת תזמון מצביעה עך כך שיש להחליף את רצועת התזמון.

 • נורית האזהרה ללחץ שמן מנוע נמוך מצביעה עך כך שלחץ שמן המנוע נמוך מדי. יש לכבות את הרכב באופן מיידי

 • נורית האזהרה של מערכת הבלמים מצביעה על מפלס נוזל בלמים נמוך או תקלה במערכת הבלמים. נורית זו נדלקת גם כאשר בלם החניה אינו משוחרר לגמרי. אם הנורית נכבית לאחר שחרור מלא של בלם החניה המערכת פועלת כתקנה.

נוריות כתומות המעידות על אזהרה:
מצביעות על אזהרה שניתן לטפל ולתקן בהמשך הדרך

 • "המונח ""נעילת דיפרנציאל"" מתייחס בעיקר לנסיעה בתנאי שטח בהם החיכוך בין הצמיג לכביש נמוך והגלגלים מחליקים ומאבדים אחיזה. המשמעות היא שבמקרה בו הרכב נמצא במצב ""החלקה"", הרכב ""תקוע"" במקומו ואינו יכול לזוז."

 • "נורית האזהרה של ביקורת תקלות מצביעה על תקלה ב:*מערכת הבקרה האלקטרונית של ניהול המנוע *מערכת הבקרה האלקטרונית של המצערת *מערכת הבקרה של גזי הפליטה *מערכת הבקרה האלקטרונית של תיבת ההילוכים "

 • "נורית האזהרה של מערכת הדלק תדלק באופן קבוע כאשר יש להחליף את מסנן הסולר. הנורית תהבהב כאשר יש לנקות טיפות מים שנאגרו בבית מסנן הסולר. "

 • "נורית האזהרה מערכת ABS מצביעה על תקלה ב:* מערכת למניעת נעילת גלגלים בזמן בלימת חירום*מערכת עזר בלימה"

 • נורית זו מצביעה על כך שמערכת החזקת הבלמים מופעלת במצב פעיל. הרכב עומד במצב נייח מבלי שהנהג לוחץ על דוושת הבלם למשך 3 דקות

 • "נורית האזהרה של טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים מצביעה על כך שנוזל התיבה הגיע לטמפרטורה גבוהה מדי ועלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים. יש לעמוד בצד הדרך מספר דקות במצב – N עד שנוזל התיבה יתקרר והנורה תיכבה אוטומטית."

 • "נורית האזהרה בקרת החלקה מצביעה על כך שהרכב נמצא במצב החלקה (איבוד יציבות). כשהנורית מהבהבת יש להפחית את מהירות הנסיעה וללחוץ על דוושת הבלם. ברגע שמחשב הרכב מזהה מצב זה הוא מפעיל את המערכות לבקרת יציבות ואחיזה כדי למנוע מהרכב להחליק. מצב בו הנורית דולקת במצב קבוע מעיד על תקלה במערכת בקרת העיצוב והאחיזה. "

 • נורית קדם חימום מנוע אמורה להידלק בעת פתיחת מתג ההנעה ואמורה להיכבות לאחר ביצוע פעולת קדם חימום.

 • נורית האזהרה של מסנן חלקיקים מצביעה על תקלה במסנן החלקיקים שבמערכת גזי הפליטה.

 • "נורית האזהרה של לחץ אוויר בצמיגים נדלקת בכמה מצבים:*לחץ ניפוח אוויר נמוך*גורמים טבעיים*צמיג נקור יש לכוון לחץ האוויר בצמיגים (כולל בגלגל החלופי) לערך המוגדר. נורת האזהרה של לחץ האוויר בצמיגים נכבית לאחר מספר דקות."

 • נורת האזהרה של התראה כללית מצביעה על תקלות מערכת ופעולות נהג שלא בוצעו כראוי (לדוג' אחת הדלתות פתוחות בעוד המנוע פועל)

 • נורית האזהרה של חגורת הבטיחות מצביעה על כך שאחד הנוסעים אינו חגור, יש לוודא שכל הנוסעים חגורים.

 • נורית האזהרה מצביעה על מסנן מצבר היברידי סתום מכיוון שפתח יניקת האוויר נסתם.

 • "נורית האזהרה דרוש שירות בשילוב נורית אזהרת לחץ אוויר בצמיגים מעידה על כך שהלחץ בצמיג אחד או יותר נמוך מדי. הנורית בשילוב נורית תקלת מנוע מעידה על תקלה במערכת ניהול המנוע. אי בדיקת הגורם לאזהרה עלולה לגרום לפעולת מערכת לא תקינה ולתאונה אפשרית."

 • נורית אזהרה המעידה על תקלה במערכת קדם ההתנגשות. כאשר הנורית נדלקת מערכת קדם ההתנגשות אינה פעילה זמנית כנראה בשל איזור חיישן הרדאר או המצלמה מלוכלך, מכוסה באדים או מדבקות. יש לנקות את האיזור.

 • נורית האזהרה של החלפת שמן מנוע מצביעה על כך שיש צורך להגיע לאחת מהסוכנויות המורשות לצורך ביצוע החלפת שמן המנוע.

נוריות ירוקות:
מציגות תכונות המופעלות ברכב בעת נסיעה

 • נורית זו מצביעה על כך שמערכת החזקת הבלמים מופעלת במצב המתנה. כאשר הרכב ייעצר לנהג/ת תהיה אפשרות להוריד את הרגל מדוושת הבלם והרכב יישאר עומד למשך 3 דקות

 • בקרת ירידה במורד הוא מנגנון המבטיח נסיעה בטוחה במורד תלול. עם שילוב ידית ההילוכים להילוך ראשון L או R (בנסיעה לאחור) ולחיצה על מתג ה-DAC נכנסת המערכת לפעולה ושולטת באופן עצמאי על ארבעת הגלגלים באמצעות הבלמים באופן מבוקר ושומרת על מהירות נמוכה לכל אורך הנסיעה. לחיצה על אחת הדוושות תפסיק את פעולת המערכת.

 • נורית מערכת הקירור נדלקת כאשר חום המנוע נמוך (אך תקין) בדגמים בהם לא קיים מד חום מנוע

 • נורית מחליף אור דרך אוטומטי נדלקת כאשר מחליף אור דרך אוטומטי פעיל, כלומר, מדליק ומכבה את אור הדרך הגבוה לפי הצורך, בהתאם לתנאי הדרך והסביבה

 • נורית האזהרה של מפלס נוזל שמשה נמוך מצביעה על הצורך למלא את המיכל בנוזל שמשה.

מומלץ להוריד את אפליקציית MyToyota Israel כדי שתהיה לכם גישה ישירה למידע חשוב זה מכל מקום שתהיו.